Holt blob

Tingimused

1. TERMINID

 • 1.1 HOLT – Holt Media OÜ (registrikood 14949725; aadress Turu 34b, Tartu, Eesti Vabariik).
 • 1.2 Andmebaas – HOLT-i andmebaas, mis asub veebisaidil www.holt.ee ning sisaldab eri tüüpi ettevõtetele suunatud hankeid, hinnapäringuid, pakkumisi ja muud teavet.
 • 1.3 Kasutaja – juriidiline isik, kes on siinsete tingimustega nõustunud, end andmebaasis registreerinud ja loonud kasutajakonto.
 • 1.4 Kasutaja andmed – kõik kasutajaga seotud andmed, mis kasutaja on andmebaasi sisestanud, sh registreerimisvormile kantud andmed, pakkumise või päringuna andmebaasi lisatud andmed ning muud kasutaja kohta esitatud andmed, mida HOLT töötleb. Siia hulka kuuluvad:
  • - Eesnimi ja perekonnanimi
  • - E-maili aadress
  • - Telefoninumber
  • - Elukoha riik
  • - IP aadress
 • 1.5 Tingimused – HOLT-i andmebaasi kasutustingimused registreeritud kasutajatele.
 • 1.6 Andmete vastuvõtja – juriidiline isik, kes kasutab andmebaasi (muu hulgas iseendale või kliendile alltöövõtjate otsimiseks ja valimiseks) või muid teenuseid, mida HOLT portaali vahendusel pakub, ning kellel HOLT lubab kasutada kasutaja andmeid kooskõlas seda reguleerivate tingimustega.
 • 1.7 Pooled – HOLT ja kasutaja.
 • 1.8 Teenused – kõik veebisaidil www.holt.ee nimetatud HOLT-i teenused.
 • 1.9 Juurdepääsuandmed – kasutajanimi ja parool, mille kasutaja on andmebaasi kasutajaks registreerudes endale valinud ja mida ta saab hiljem muuta.
 • 1.10 Portaal – veebisaidil www.holt.ee asuv HOLT-i loodud keskkond, kus osutatakse hangete ja pakkumistega seotud teenuseid.

2. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 • 2.1 Pärast registreerimisvormi täitmist ja tingimustega nõustumist on kasutajal võimalik oma juurdepääsuandmete abil andmebaasi siseneda ja pakutavaid teenuseid kasutada.
 • 2.2 Kasutaja peab hoidma juurdepääsuandmed konfidentsiaalsena ega tohi neid avaldada mitte ühelegi teisele isikule. Kasutaja vastutab juurdepääsuandmete kasutamise eest ainuisikuliselt.
 • 2.4 Kasutaja tohib andmebaasi sisestada ainult õigeid ja täpseid andmed.
 • 2.5 Kõik andmebaasiga seotud õigused kuuluvad HOLT-ile. Kasutaja ei omanda andmebaasi ja teenuste kasutamisel ei andmebaasi ega selle osade suhtes mitte mingisuguseid õigusi. Kasutajal on lubatud andmebaasis sisalduvat teavet kasutada selleks, et võtta heas usus ühendust kontaktandmetel, mis on esitatud andmebaasis olevate töö- ja hinnapakkumiste juures. Kasutajal ei ole õigust teha andmebaasist või selle osadest muid väljavõtteid või koopiaid ega kasutada andmebaasi muul kui siinsetes tingimustes kirjeldatud viisil. Samuti ei tohi ta kahjustada ega häirida andmebaasi toimimist. Kasutaja ei omanda autoriõigust tarkvara suhtes, mida läheb vaja andmebaasi mis tahes viisil töös hoidmiseks või haldamiseks (sh teenuste kasutamiseks).
 • 2.6 Kasutajal on õigus andmebaasi sisestatud kasutaja andmeid täiendada, parandada, uutega asendada, kustutada ning otsustada selle üle, kas teha need andmete vastuvõtjatele kättesaadavaks või mitte (s.t kasutajal on õigus oma andmete olekut muuta ehk teha need aktiivseks, passiivseks või need blokeerida).

Kasutajakonto kustutamiseks peab kasutaja saatma vastava taotluse e-posti teel aadressil klienditugi@holt.ee. HOLT kustutab kasutajakonto ja sellega seotud andmed 3 tööpäeva jooksul alates kasutajalt taotluse saamisest.

3. HOLT-i ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 • 3.1 Nende tingimustega nõustudes annab kasutaja HOLT-ile loa kasutada veebisaidil www.holt.ee küpsiseid, et teenust kasutaja eelistusi arvesse võttes isikupärastada ja selle tulemusena kasutajale paremat teenust pakkuda.
 • 3.2 HOLT annab kasutajale loa kasutada portaali ja teenuseid vastavalt siinsetes tingimustes sätestatule pärast seda, kui kasutaja on end portaalis registreerinud.
 • 3.3 Kasutaja töötleb kasutaja andmeid siinsetes tingimustes ja HOLT-iga sõlmitud lepingus ettenähtud viisil ja ulatuses. Mõningaid kasutaja andmeid töödeldakse vastavalt osutatavale teenusele ka HOLT-i kohustuste täitmiseks, näiteks raamatupidamise seadusest tulenevate nõuete järgimiseks.
 • 3.4 HOLT juhib tähelepanu asjaolule, et siinsetest tingimustest tulenevalt on kasutaja andmete esitamine kasutajale kohustuslik. Kui kasutaja jätab need esitamata või nõuab nende töötlemise lõpetamist või töötlemise muul moel piiramist, ei pruugi HOLT-il olla võimalik siinsetele tingimustele vastavat teenust kasutajale osutada. Juhul kui kasutaja esitab oma andmete töötlemise kohta sellise nõude, on HOLT-il õigus kasutajale teenuste osutamine lõpetada ja kustutada andmebaasist nii kasutajakonto kui ka kõik sellega seotud andmed. Sellisel juhul võib kasutaja ka ise nõuda, et HOLT kustutaks tema kasutajakonto ja kõik sellega seotud andmed.
 • 3.5 HOLT töötleb kasutaja andmeid (sh kogub, talletab, salvestab, korrastab, levitab, ühendab, kasutab ja kustutab neid ning teeb need vastuvõtjatele kättesaadavaks), mille kasutaja on portaalis registreerumisel esitanud ja andmebaasi sisestanud, ning teeb seda eesmärgil, et osutada kasutajale teenuseid, samuti selleks, et täita oma seadusest tulenevaid kohustusi või kaitsta oma õigustatud huve.
 • 3.6 HOLT ei edasta kasutajaandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud
 • 3.6.1 andmete vastuvõtjad, et täita nendega sõlmitud lepinguid või tagada selliste lepingute täitmine;
 • 3.6.2 kolmandatest isikutest teenusepakkujad, keda HOLT kasutab teenuste osutamiseks ja kasutajale teenuste osutamise tagamiseks.
 • 3.7 Punktis 3.6 nimetatud isikud on kasutaja andmete volitatud töötlejad.
 • 3.8 Kui HOLT-il on alust arvata, et andmed, mille kasutaja on andmebaasi sisestanud, on valed või ekslikud, on HOLT-il õigus sisestatud andmed andmebaasist kustutada.
 • 3.9 HOLT ei ole andmepakkuja (pakkumiste, reklaamide või päringutega seotud andmete sisestaja) volitatud esindaja ega agent ning seetõttu ei vastuta HOLT kahju eest, mis kasutajale võib kaasneda portaali kaudu töö otsimisega, hinnapakkumiste esitamisega või portaaliga seotud kolmandate isikutega edasise koostöö tegemisega. Kasutaja peab lepingueelseid läbirääkimisi portaaliga seotud kolmandate isikutega ja sõlmib nendega kokkulepped/lepingud HOLT-ist sõltumata, mistõttu HOLT ei vastuta lubaduste, kokkulepete või lepingus sätestatud tingimuste täitmise eest, mille kasutaja on sõlminud andmete vastuvõtja / kolmanda isikuga, kes on portaaliga seotud.
 • 3.10 HOLT ei garanteeri kasutajale portaali kaudu kliendi, partneri või töövõtja leidmist.
 • 3.11 HOLT ei vastuta andmete vastuvõtjale antud kasutaja andmete lubamatu kasutamise eest, samuti ei vastuta ta nende andmete konfidentsiaalsuse eest, kui selle peab tagama andmete vastuvõtja.
 • 3.12 HOLT-il on õigus teavitada kasutajat iseenda ja oma äripartnerite teenustest, võimalustest ja uudistest, edastades kasutajale sellekohast teavet portaali registreerimisel sisestatud e-posti aadressil.
 • 3.13 HOLT-il on õigus teavitada kasutajat e-kirja teel uutest pakkumistest ja hangetest.
 • 3.14 HOLT-il on õigus paigutada andmebaas, mis sisaldab ka kasutaja andmeid, välismaal asuvasse serverisse. Sellisel juhul jääb HOLT andmete vastutavaks töötlejaks.
 • 3.15 HOLT säilitab kasutaja andmeid kogu teenuste osutamise aja vältel ja teeb seda seni, kuni kasutajakontot ei ole vastavalt punktile 2.6 kustutatud.
 • 3.16 Lisaks punktis 3.15 sätestatule jätab HOLT endale õiguse säilitada kasutaja andmeid ka teatud aja jooksul pärast kasutajakonto sulgemist, et kaitsta HOLT-i õigusi, mis tulenevad siinsetest tingimustest, seadusest või muust vahetult kohaldatavast õigusaktist, eelkõige puudutab see andmete säilitamist nõuete aegumistähtaja jooksul.
 • 3.17 HOLT-il on õigus muuta andmebaasi protseduuride ja menüü ülesehitust, ilma et ta peaks sellest kasutajat eelnevalt teavitama.
 • 3.18 HOLT-il on õigus muuta hinnastamistingimusi teatades sellest ette 1 kuu.
 • 3.19 HOLT-il on õigus siinseid tingimusi ühepoolselt muuta, teatades muudatustest ja tehes uued tingimused kättesaadavaks veebisaidil www.holt.ee vähemalt 5 päeva enne muudatuste jõustumist. Muudatused ei kehti tagasiulatuvalt teenustele, mille kasutaja on tellinud enne uute tingimuste jõustumist.

4. LEPINGUPOOLTE VASTUTUS

 • 4.1 Kui kasutaja on rikkunud siinseid tingimusi ega ole rikkumist lõpetanud 10 tööpäeva jooksul alates selle kohta HOLT-ilt e-kirja teel hoiatuse saamist, on HOLT-il õigus kasutajale teenuste osutamine ühepoolselt lõpetada, ilma et ta peaks sellest kasutajat eelnevalt teavitama ja ilma et ta peaks kasutajale teenuste eest makstud tasu tagastama.
 • 4.2 Kasutajal on õigus mis tahes ajal loobuda teenuste edasisest kasutamisest, teavitades sellest HOLT-i e-kirja teel. Sellisel juhul ei ole kasutajal õigust nõuda tellitud teenuste eest makstud raha tagastamist.
 • 4.3 Kasutaja vastutab mis tahes kahju eest, mille ta on HOLT-ile siinsete tingimuste rikkumise tõttu tekitanud.
 • 4.4 HOLT ei vastuta andmebaasi sisestatud teabe täpsuse või sisu eest ega kasutajale tekitatud mis tahes kahju eest, mis on tulenenud andmebaasis sisalduva teabe kasutamisest.

5. LÕPPSÄTTED

 • 5.1 Kui siinsed tingimused näevad ette HOLT-i teavitamise e-kirja teel, tuleb kasutajal saata oma pöördumine e-posti aadressil klienditugi@holt.ee.
 • 5.2 Kui tingimused näevad ette HOLT-i teavitamise telefoni teel, helistab kasutaja numbril (+372) 55 514 514.

Lepingupooled püüavad kõik kohustuste täitmisel tekkinud vaidlused ja lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel. Kui pooled kokkuleppele ei jõua, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus Tartu kohtumajas vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.