Holt blob

Alltöövõtt

F.R Faehlmanni 28 rekonstrueerimine

Hanke ID: #26333 Kasutaja ID: #1978
Pakkumine on kehtiv kuni 10.11.2022

Hanke ülevaade

Soovime pakkumist F.R Faehlmanni 28 kinnistul hooneosade rekonstrueerimistöödele (katus, välisseinad, sokkel, trepikoda jne). Hoone on kahe maapealse korrusega puidust kandekonstruktsiooniga korterelamu (edaspidi nimetatud: Elamu), mida on eri aegadel laiendatud ja ümberehitatud. Ehitustööde kirjeldus toodud tööde mahutabelis. Mahud on indikatiivsed. Töövõtjal kontrollida mahud üle.
Kui Töövõtjal on huvi pakkuda ka uuele ehitise osale (Korter 7 ja 10) hinda (kuni must karp), siis ootame ka seda.
Töövõtja hangib ja tarnib ehitustööde teostamiseks vajalikud materjalid.
Ehitustööde teostamisel järgida Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ning üldtunnustatud ehitusreegleid ning head ehitustava (kohaldatakse üldiste ehitustööde RYL 2000 2. kvaliteediklass ja sisetööde RYL 2013 2. kvaliteediklass.

Vertikaalplaneerimine
Hoovipoolsele küljele, kus puudub asfaltkattega kõnnitee, rajada hoonete ümber sillutisriba, mis takistab sadevete imbumist aluskonstruktsioonidesse. Koos sillutisriba rajamisega samaaegselt võiks kaaluda hoonete keldriseinte soojustamist või rajada sillutisriba alla soojustusplaatidest nn krae keldriseinte taguse pinnase läbi külmumise vältimiseks. Lisaks sillutisribale tuleks vihmaveetorude alla paigutada rennid, mis juhiksid sadeveed hoonetest eemale.
Aia ja automatiseeritud autovärava paigaldamine.
Puukuuride ehitus.
Välisseinad, fassaadid
A hoone pool oleval fassaadil praktiliselt puudub sokkel. Vajalik on tõsta välissein sokliga tee tasapinnast kõrgemale.
Välisseinte soojustus ei vasta kaasaja nõuetele. Välisseintele tuleks paigaldada uus, kaasaja
nõuetele vastav soojustus koos auru- ja tuuletõkkega. Hoone välisilme säilitamiseks tuleb ka aknad tõsta seina välispinda. Sisehoovis olemasoleva hoone C tellisvooder tuleb asendada laudisega.
Fassaadide avamise käigus saab täiendavalt kontrollida kandeseinte seisukorda, vajadusel
teostada puitkonstruktsioonide lokaalne proteesimine. Samuti ei ole arhitektuurselt vastuvõetav erineva laiusega laudade kasutamine hoonete tänavapoolsete hooneosade välisvoodris.
Katus ja vihmaveesüsteemid
Vahetada tuleb hoonete amortiseerunud katusekatted ja taastada vihmaveesüsteemid. Uued
katused tuleb ehitada tänapäevaste lahenduste kohaselt. Uute vihmaveesüsteemide rajamisel paigaldada küttekaablid räästapealsetest rennidest lume sulatamiseks. Tänaval asuvatel vihmaveetorudel kasutada alumises osas vandalismikindlaid torusid.
Avatäited
Hoonetel A ja B on osaliselt säilinud algupärased aknad ja uksed. Akende korrastamisel või
restaureerimisel ei ole võimalik saavutada tänapäevast soojapidavust. Nende järgi saab tellida
sarnased aknad ka praeguseks muudetud akende asemele (vastavalt TLPA väljastatud projekteerimistingimustele tuleb plastaknad asendada puitraamis akendega – algse projekti eeskujul).
Alternatiivina võib kaaluda ainult sisemiste raamide asendamist klaaspaketiga raamidega ning välimiste restaureerimist, samas välisseinte täiendaval soojustamisel olemasolevad piidad ei ole kasutatavad.
Viimistlus
Hoone B trepikoja koridoride põrandalauad on tugevalt kulunud ja oksakohad eenduvad kulunud laudadest. Lauad on soovitav kas pöörata ja taaskasutada või teha uued põrandad.
Trepikodades enne maalritöid korrastada elektrijuhtmestik, st teha varjatud paigaldus ja eemaldada kasutusest maas olevad kaablid. Tugevvoolupaigaldis tuleb kogu trepikojas komplekselt uuendada.
Kindlasti tuleb remondi käigus eemaldada kõik kasutusest väljaläinud kaablid ja
juhtmed. Samaaegselt tugevvoolutöödega on otstarbekas projekteerida ja välja ehitada ka nõrkvoolupaigaldis (side- ja televisiooniühendused, fonotelefonisüsteemid jmt).
Torustikud. Kõik amortiseerunud torustikud asendada uutega. Paigaldada ATS süsteem.
Hoone B keldrilae metalltalad tuleb puhastada korrosioonist ja värvida korrosioonikaitsevärviga. Keldrite puitlagi tuleb remontida ja selle käigus soojustada kaasaegsete materjalidega. Tagada keldrites ja trepikodades ventilatsioon.
Elamus on gaasivarustus olemas. Gaasitorustik tuleb vedada iga korteri juurde.

Kategooria
Renoveerimine
Asukoht:
Harju maakond
Aadress:
Fr. R. Faehlmanni 28, Tallinn, Eesti
Ehitusmaterjalid:
Töövõtja
Keeled:
Alguskuupäev:
03.04.2023 (Paindlik)
Lõppkuupäev:
31.08.2023 (Paindlik)
Pildid ja failid

Alltöövõtu tingimused

Miljööväärtuslikel aladel eelneva kogemustega ja vastava pädevusega töövõtja.

Arutelu (0)

Arutelus osalemiseks pead sisse logima!

Küsimused puuduvad

Vastutaja

Vastutavat isikut ei ole määratud

Jälgimine

H

Meeskonna juhtimiseks pead sisse logima!

Meeskonna juhtimine

Lisa meeldetuletus

Meeldetuletuste lisamiseks pead sisse logima!